Cestovné poistenie - poistné krytia

Dnes nájdete na trhu široké spektrum poistných produktov, a v rámci cestovného poistenia sa môžete poistiť na rôzne poistné riziká. Takéto cestovné poistenie má oveľa širší záber ako len vykryť liečebné náklady spojené s úrazom a jeho ošetrením v zahraničí. Medzi najpopulárnejšie patrí poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie storna zájazdov, storna leteniek a ubytovania, poistenie batožiny a vecí osobnej spotreby, poistenie športových aktivít počas dovolenky alebo poistenie vykonávania športových aktivít na dovolenke. Ak chcete vedieť čo jednotlivé poistné krytia presne znamenajú a načo všetko sa vzťahujú, čítajte ďalej.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Či chcete alebo nie, skrátka sa to stáva napriek tomu, že ste si dávali pozor. Aj keď neúmyselne, ale predsa sa Vám podarí poškodiť alebo zaviniť škodu niekomu tretiemu – buď osobe alebo inštitúcii (galéria, expozícia na hrade, hotelové vybavenie). Vzťahuje sa to nielen na materiálne škody, ale aj na škody spôsobené na zdraví, či živote človeka. Toto mnohokrát podceňované poistenie sa naozaj oplatí uzatvoriť aj v prípade, že idete na dovolenku, kde sa môže stať čokoľvek.

Zvlášť keď so sebou beriete aj svoje neposedné poklady, ktoré pri svojich radovánkach častokrát niečo rozbijú alebo poškodia. Áno, poistenie všeobecnej zodpovednosti sa vzťahuje aj na prečiny Vašich detí. Pozor však! Nemýľte si toto poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Škodové udalosti sa pochopiteľne nedajú predvídať a preto je pre Vás poistenie zárukou pokojného dovolenkového spánku.

Ak príde ku škodovej udalosti, vymáhajú sa náklady zväčša súdnou cestou. Poistenie zodpovednosti Vám poskytuje takisto rady právnika v zahraničí, resp. pomoc asistenčnej služby, ktorá má preštudované zákony tej ktorej krajiny. Asistenčná služba plní aj podpornú funkciu pri zadržaní políciou, zoženie Vám tlmočníka alebo Vás založí ak potrebujete zaplatiť kauciu, či právnika v danej zemi.   

Takéto poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípad, kedy Vám bol doručený chybový výrobok zo zahraničia. Ak sa chcete kryť proti takejto situácii, musíte si uzatvoriť špeciálne poistenie určené pre tieto účely.

Úrazové poistenie

Toto poistenie treba odlíšiť od poistenia liečebných nákladov a ošetrenia. Je pomerne lacné, no napriek tomu skontrolujte, či ho už náhodou nemáte, častokrát je automatickou súčasťou poistných balíčkov alebo Vám ho venuje banka ako darček k platobnej karte. Takzvaná úrazovka má pomerne vysoké krycie limity, na to koľko Vás vyjde jej uzatvorenie, takže sa oplatí. Má charakter bolestného či odškodného, čiže keď sa Vám v zahraničí stane úraz, nekryje ošetrenie a lieky, sú to peniaze, ktoré dostanete dodatočne, za to čo ste si museli vytrpieť.

1. Úrazové poistenie pre špeciálne činnosti – určené pre fanúšikov záujmových, spoločenských a politických organizácií, spolkov a skupín a účastníkov nimi organizovaných akcií. Pričom rozlišujeme skupinové a individuálne poistenie.

2. Úrazové poistenie pre pracovné činnosti – pre členov firiem a organizácií. Aj tu rozdeľujeme poistenie na skupinové a individuálne.

3. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – toto poistenie predstavuje krytie pre  prípad úrazov, ktoré sa stali v rámci Európy, pri preprave v konkrétnom vozidle, ktoré bolo vopred určené v poistenej zmluve.

Existuje viacero druhov poistných plnení

  • Trvalé následky úrazu s progresiou alebo bez progresie
  • Smrť následkom úrazu
  • Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej  nehody
  • Denné odškodné v priebehu nevyhnutného liečenia
  • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Autor článku: Netfinancie.sk

{tag}link rel="canonical" href="http://www.dovolenkainfo.sk/cestovne-poistenie/503-poistne-krytia1"{/tag}